JAARVERSLAG 2016
RESULTATEN/CIJFERS

KERNCIJFERS

Dit jaarverslag laat naast de resultaten in 2016 en onze visie op de toekomst ook cijfers zien, om een objectief beeld van onze organisatie te schetsen. De Onderwijsspecialisten is een personele unie van:
De Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking (zie tabel 1);
De Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken (zie tabel 2).

Met ingang van 1 januari 2017 is hier een derde stichting aan toegevoegd: Stichting Scholengemeenschap voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Brouwerij / Stg. (v)so De Brouwerij. De kerncijfers van 2016 zijn nog niet meegenomen in dit jaarverslag.

De cijfers over ons personeel zijn samengevoegd. De kerncijfers over de organisatie worden voor elke stichting apart gepresenteerd.
Lees hier het volledige financiële jaarverslag.

Personeelsbeleid

De Onderwijsspecialisten staat voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We streven ernaar dat iedereen die verbonden is aan onze organisatie nu en in de toekomst goed, gezond en gemotiveerd zijn of haar werk kan doen. Op deze manier zijn medewerkers onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het onderwijs die De Onderwijsspecialisten biedt.
Binnen De Onderwijsspecialisten bevorderen we de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers; dit proces kent het credo Loslaten van de professional, Sturen op waarden.

Ontwikkelingen

Onder invloed van de gevolgen van passend onderwijs en regionale bevolkingskrimp had De Onderwijsspecialisten in 2016 te maken met een afbouw van personeel. Mobiliteit was en is een speerpunt. De werkgelegenheidsgarantie hebben we kunnen behouden. Daarnaast is de arbeidsmarkt aan veranderingen onderhevig. De arbeidsmarkt kent meer mogelijkheden voor medewerkers, wat ook te zien is in de uitstroomcijfers. Het werven van gekwalificeerd personeel wordt moeilijker. Dit geldt met name voor vacatures waarin expertise in het begeleiden van jongeren met psychiatrische of gedragsproblemen, en EMB-leerlingen nodig is en voor vacatures waarin eerste- en tweedegraads leraren worden gevraagd.

Algemene cijfers

Binnen De Onderwijsspecialisten werken 1.230 medewerkers verdeeld over 828,4 fte. Deze aantallen zijn exclusief vervangende medewerkers en externe medewerkers zoals personeel dat bij ons werkt via een payroll-constructie. In 2016 waren er 12 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.
Hieronder volgt een weergave van onze algemene personeelscijfers.

Leeftijdsopbouw

Organisatie breed is De Onderwijsspecialisten tevreden met deze evenredige leeftijdsverdeling. Medewerkers uit diverse leeftijdscategorieën hebben ieder hun eigen waardevolle inbreng vanuit verschillende levensfases. Daar waar er nog geen sprake is van een evenwichtige leeftijdsverdeling wordt gestreefd naar een goede balans, onder meer door te bevorderen dat medewerkers na een aantal jaren bij een andere school gaan werken.

Verdeling man/vrouw

De man-vrouw verdeling bij De Onderwijsspecialisten is niet evenwichtig. Het streven is een groter aandeel van mannen binnen ons personeelsbestand. Ter vergelijking: landelijk gezien is veruit de meerderheid van de leerkrachten in het basisonderwijs vrouw (87% in 2015, bron: CBS | Sociaaleconomische trends, oktober 2016).

Vast en flexibel dienstverband

Van onze medewerkers heeft 88,9% een vaste aanstelling en 11,1% een flexibele aanstelling. Ons streven is deze verdeling te behouden, om op een goede manier in te kunnen spelen op de vele veranderingen die op ons afkomen en op de fluctuerende leerlingenaantallen. Hierdoor verwachten wij continuïteit en daarmee een goede onderwijskwaliteit te kunnen blijven bieden.

In- en uitstroom van medewerkers

In 2016 was de instroom van medewerkers 14,3 fte en de uitstroom 12,9 fte. Procentueel is de instroom 1,58% en de uitstroom 1,43%. Voor zowel de instroom als de uitstroom geldt dat alle contractvormen hierin zijn opgenomen: benoemingen bij tijdelijke vacatures, benoemingen in verband met vervangingen, benoemingen in het kader van projecten en de benoeming van oproepkrachten die één of meerdere dagen voor de organisatie werkzaam zijn geweest. De percentages in 2015 waren 1,15% voor instroom en 1,24% voor uitstroom.

Interne arbeidsmobiliteit

De interne arbeidsmobiliteit (medewerkers die de overstap maken naar één van onze andere scholen) onder medewerkers met een vaste aanstelling bij De Onderwijsspecialisten is toegenomen ten opzichte van 2015. Toch willen we dat de interne mobiliteit nog meer toeneemt om onszelf weerbaarder te maken en sneller in te kunnen spelen op veranderingen die op ons afkomen. Het is (nog) niet vanzelfsprekend dat een medewerker op een andere locatie gaat werken als de formatie aan de eigen school bijvoorbeeld te hoog is.

Om de interne mobiliteit te bevorderen hebben we onder andere een banenmarkt georganiseerd. 34 collega’s hebben in 2016 de overstap gemaakt naar een andere school, afdeling of functie. In de periode april tot en met juli waren er 123 vacatures; formatieplaatsen die niet bezet waren of die bezet waren door een collega met een tijdelijke aanstelling. Op meer dan de helft van de vacatures zijn één of meer reacties van mensen met een vaste aanstelling gekomen. Het overzicht hieronder geeft het aantal vacatures weer, de reacties van medewerkers in vaste dienst en hoeveel medewerkers er zijn aangenomen en dus gebruik hebben gemaakt van de arbeidsmobiliteit binnen de organisatie.

Functiemix

De Onderwijsspecialisten heeft 398,5 fte leraren in dienst. Hiervan is 61 fte, oftewel 15,3% leraar LC. We voldoen hiermee aan de gestelde norm: ons lerarenbestand moet volgens de cao primair onderwijs over 14% leraren in een LC-functie beschikken. De functiemix is bedoeld om de leraar carrièreperspectief te bieden en daarnaast de kwaliteit te verbeteren.

We onderscheiden vier functiefamilies waar onze medewerkers onder kunnen vallen, namelijk Onderwijs, Onderwijsondersteuning, Ondersteuning en Leiding. De verdeling is als volgt:

Interne Ziekteverzuim

De gemiddelde cijfers van het ziekteverzuim binnen onze organisatie over 2016 zijn als volgt:

Er is sprake van een stijgende trend ten opzichte van 2015. Met name in de categorie 43 tot 365 dagen ziek is een stijging zichtbaar. Daarnaast is het gemiddeld aantal verzuimdagen per casus toegenomen. Uitgangspunt van het personeelsbeleid is een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, daarmee samenhangend is het voorkomen van verzuim een belangrijk speerpunt. Daarom werken we aan preventie en re-integratie. Als organisatie kijken we naar verzuim op een integrale manier. Alle scholen en diensten nemen een actieplan over verzuim op in hun jaarplan, waarin ze beschrijven hoe ze verzuim voorkomen. Bijvoorbeeld door bijzondere aandacht van de directeur, het bespreken van verzuim(cijfers) of het voorlichten van nieuwe medewerkers over arbeidsrisico’s en verzuimbeleid.

Goed werkgeverschap

De Onderwijsspecialisten hanteert de gesprekscyclus, ‘De professional aan zet’. Iedere medewerker beschikt hiermee over een persoonlijk ontwikkeldossier waarin hij of zij de eigen loopbaan vorm kan geven. In 2016 is deze cyclus geëvalueerd. Hieruit bleek onder andere dat de gesprekscyclus de dialoog bevordert en dat medewerkers aandacht en verbinding ervaren. 1030 medewerkers bevinden zich in één van de drie fases van de gesprekscyclus (planningsgesprek, functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek):

Professionalisering

Wij vinden het belangrijk om onze deskundigheid te bevorderen. Daarom besteden wij onder leiding van onze beleidsmedewerker scholing voortdurend aandacht aan het leren en ontwikkelen van alle medewerkers. Dit doen we op drie niveaus: bovenschools (met medewerkers van alle scholen), op schoolniveau en individueel. Op deze niveaus bieden we een groot aantal formele interne leer- en opleidingstrajecten. Ook zijn we gestart met informele leer- en ontwikkelinitiatieven. Zo hebben we binnen onze organisatie Kennisteams gevormd en werken we hard aan het vormgeven van goed onderwijs met ICT.

ONDERWIJSRESULTATEN

Hieronder laten we per regio de uitstroomcijfers zien van onze scholen.

Wanneer we de uitstroomcijfers van 2016 vergelijken met de cijfers van 2015, zien we dat de doorstroom vanuit het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs licht afneemt met ongeveer 5%. Deze leerlingen vervolgen hun onderwijs veelal op een school voor praktijkonderwijs. In het voortgezet speciaal onderwijs zien we een kleine afname in de uitstroom naar arbeid en een kleine toename in de uitstroom naar dagbesteding. Ook hier zien we dat leerlingen doorstromen naar praktijkonderwijs, met een gemiddeld percentage van 5%.

In de regio Arnhem zien we dat circa 40% van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vanuit de hogere leerroutes doorstroomt naar het mbo. Dit percentage is nagenoeg gelijk gebleven. De uitstroom richting het regulier onderwijs neemt licht toe.
Deels is dit een gevolg van passend onderwijs, waarbij er goed gekeken wordt naar een passende onderwijsomgeving in de overgang van het speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs.

Arnhem

Liemers

Zuidwest-veluwe

Stedendriehoek

Overbetuwe

Achterhoek

Top