JAARVERSLAG 2016
GOEDE SAMENWERKING

Het Bariet en Marianum

Onze doelstellingen realiseren wij niet alleen. Om het ontwikkelingsperspectief van leerlingen optimaal te ondersteunen is samenwerking met in- en externe partners belangrijk. Wij zoeken die partners, óók in het reguliere onderwijs, actief op en gaan met hen in gesprek over nieuwe mogelijkheden om het onderwijs voor onze leerlingen nóg beter te maken.

Johan van der Weerd, directeur van Het Bariet, vertelt: 'We hebben ons vanaf dag één ontzettend welkom gevoeld bij Marianum. Het Bariet en Marianum (reguliere school voor voortgezet onderwijs) delen hun schoolgebouw en een aantal leerlingen van Het Bariet volgt lessen in reguliere klassen. Door de visie op leerlingen van beide scholen continu te delen met elkaar, is er een hele stevige voedingsbodem gecreëerd. Een mooi voorbeeld het afgelopen jaar was het schooltoneel van het Marianum waaraan ook leerlingen van Het Bariet meededen. Na afloop van de voorstelling bedankte oud rector Jan Put alle leerlingen. Met de nadruk op álle leerlingen; hij bedankte de leerlingen van Het Bariet niet afzonderlijk en dit zien wij als een heel mooi gebaar. We zijn echt een geheel!'

Anisha (16), leerling op Mariëndael Arnhem over haar cateringstage op Hét Congres: "Druk en hard werken, maar wel leuk!"

arbeidstoeleiding

Gelijke kansen voor jongeren in onze regio

Wij voelen ons verantwoordelijk om leerlingen te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Daar hoort het vergroten van de kans op arbeid ook bij. Richard Brenkman, arbeidsdeskundige van De Onderwijsspecialisten, vertelt: 'Hoewel het vso-onderwijs niet direct verantwoordelijk is voor arbeidsbemiddeling, nemen wij deze rol graag op ons. Voor ons is het onderwijstraject met het uitstroomprofiel Arbeid maximaal geslaagd als de leerling aansluitend een betaalde baan vindt. We bevinden ons in een periode met veel veranderingen met de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO. Deze veranderingen hebben veel gevolgen voor jongeren/leerlingen in een kwetsbare positie en voor organisaties die met deze jongeren werken. We willen gelijke kansen voor jongeren in onze regio. Ervoor zorgen dat jongeren doorstromen naar vervolgonderwijs, arbeid of een passende dagbesteding. Daarvoor werken onderwijsinstellingen onderling en vooral met gemeenten samen.'

Uitstroom

'We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt,' gaat Richard verder. 'De veranderingen zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons en onze samenwerkingspartners. We maken gebruik van elkaars deskundigheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het Leerlingnetwerkoverleg ten behoeve van uitstroom. Samen met vier centrumgemeentes is dit overleg nieuw opgezet en gestructureerd. In dit overleg vindt afstemming plaats over hoe leerlingen zo goed mogelijk naar werk begeleid kunnen worden. Omdat het om maatwerk gaat is dit vaak heel complex.'

Ine van Burgsteden, wethouder gemeente Arnhem:

'De gemeente heeft met de komst van de Participatiewet de verantwoordelijkheid gekregen om een nog grotere groep dan voorheen naar werk te begeleiden. Een mooie maar ook verantwoordelijke klus. De groep schoolverlaters met een afstand tot de arbeidsmarkt was voor ons als gemeente een nieuwe doelgroep. We hebben vooral samenwerking met partners zoals De Onderwijsspecialisten gezocht, omdat bij hen veel kennis zit. Onze visie komt erop neer dat we zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de kennis en kunde dichtbij de mensen zelf. Dat betekent in het geval van schoolverlaters met een arbeidshandicap dat zij bijvoorbeeld gebruik maken van de kennis en kunde van De Onderwijsspecialisten.

De samenwerking ervaren we als zeer prettig en constructief. De korte lijnen zijn onmisbaar. In 2016 hebben we gekozen voor een 'warme overdracht' van voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs (vso/PrO) naar werk. Direct van school naar werk zonder bezoek aan het gemeenteloket. De samenwerking met De Onderwijsspecialisten is hierbij van groot belang! Scholen en gemeenten in Midden-Gelderland spreken alle leerlingen in hun laatste schooljaar samen door. Wie kan er aan de slag? Voor wie moet een aanvullend traject geregeld worden? De gemeente Arnhem zoekt in eigen huis naar stageplekken en ook De Onderwijsspecialisten biedt leerwerkplekken aan, bijvoorbeeld als receptioniste. Door het onderling overleg kan de gemeente goed doorborduren op de inzet vanuit de scholen.'

Stages

Voor onze leerlingen verzorgen wij stages. Leerlingen van Mariëndael en De Blink zetten bijvoorbeeld tijdens de LOL-stage (Leren Op Locatie) op Hét Congres hun talenten en beroepsvaardigheden in. Zij trainen onder andere hun werkhouding, taakgerichtheid, verantwoordelijkheid, concentratie en doorzettingsvermogen. Zo ervaren zij waar hun kwaliteiten liggen, wat zij graag en minder graag doen en wat voor hen belangrijk is in een werkomgeving. De ervaringen die de leerlingen tijdens deze LOL-stage opdoen helpen hen bij de keuze voor een vervolgstudie.

‘Druk en hard werken, maar wel leuk’

'Wauw’ was het eerste wat opkwam bij Anisha Benedick toen ze hoorde dat ze één van de leerlingen was die op stage mocht bij Hét Congres. Anisha zit in het derde leerjaar van de opleiding vmbo zorg en welzijn op Mariëndael in Arnhem.

Een week voor de stagedag kregen Anisha en haar klasgenoten, ter voorbereiding, een rondleiding op het Congrescentrum Papendal. 'Het is echt een heel groot gebouw, het is net een doolhof' dacht Anisha bij zichzelf toen ze werd rondgeleid door de ruimtes waar ze moest stagelopen. Daarom had ze niet echt zin in de stage, want ze was best bang om te verdwalen. Toen uiteindelijk de grote dag was aangebroken, werd Anisha voorgesteld aan haar buddy Casper (medewerker Papendal). Casper hielp Anisha gedurende de dag bij werkzaamheden, zoals het ophangen van de jassen in de garderobe, het serveren en opruimen van de kopjes koffie, het aanvullen en het afruimen van het buffet.

'Het was echt heel hard werken tijdens de stage, maar ik vond het wel heel leerzaam en heel leuk om mee te maken' vertelt Anisha achteraf aan trajectbegeleider Niels Detmar. 'Door een dag mee te lopen heb ik gemerkt dat het werken op een congres lichamelijk voor mij te zwaar is, ik wil dan ook niet richting de horeca. Ik heb tijdens deze stage wel competenties geleerd zoals met mensen omgaan in de werksfeer en dat is heel anders dan op school.'

'Fantastisch om te zien hoe een leerling glundert en vol trots de jas van de juf ophangt'

Victor van den Broek is stage coördinator op De Blink. Tijdens de eendaagse LOL-stage op Hét Congres begeleidt hij twee leerlingen. Een van de leerlingen is Jason uit Elst (Ut). Jason (14) is leerling op De Blink en volgt leerroute 4 van het vmbo zorg en welzijn. Hij wil graag gaan werken in de agrarische sector.

'Jason vindt het erg spannend als er nieuwe dingen staan te gebeuren. Door zijn enthousiasme en inzet is het erg leuk om hem te begeleiden tijdens de LOL-stage. ’s Ochtends bij binnenkomst zou Jason beginnen met de koffie te serveren, maar eerst zag hij het als een uitdaging om zo hard mogelijk door de gangen met de koffie trolleys te gaan racen. Op zo’n moment is het belangrijk dat hij even wat geremd wordt en dit werd gelukkig goed opgepakt door de medewerkers van het Congrescentrum Papendal die Jason begeleidden tijdens de dag.

Bijzonder is het om te zien dat Jason erg op kijkt tegen bezoekers die binnenkomen. Het is voor hem dan echt ‘de grote mensen wereld’ waar hij mág stagelopen. De twinkeling in zijn ogen als hij de jas van de gasten mag ophangen is dan ook een onvergetelijk moment tijdens de dag. Daarnaast vond Jason het ook heel leuk om samen te werken met de leerlingen van Mariëndael. Jason heeft uitstekend zijn best gedaan: niets was hem teveel. Van jassen aannemen tot het opruimen van het buffet, hij deed het met 100% inzet. Op de terugweg in de auto vertelde Jason enthousiast dat hij misschien ook wel in de horeca wil werken in plaats van op de boerderij. Dit zijn de momenten waar je het voor doet!' aldus Victor tijdens zijn terugblik op de stagedag.

samenwerkingen met De Brouwerij & de Ambelt

Het bundelen van specialistische kennis staat centraal in onze samenwerkingen.

De Brouwerij

De Onderwijsspecialisten en De Brouwerij hebben in 2016 toegewerkt naar het vormen van een personele unie vanaf januari 2017. Dit houdt in dat er gezamenlijk binnen één organisatie wordt gewerkt, met één bestuur en één Raad van Toezicht. De Brouwerij heeft drie scholen met die naam, waar leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek hun onderwijs volgen. Centraal in de samenwerking staat het bundelen van specialistische kennis, zodat leerlingen in hun onderwijstraject nog beter ondersteund worden. Samen kunnen De Onderwijsspecialisten en De Brouwerij het onderwijsaanbod verbreden en versterken.

Het specialisme van De Brouwerij is dat zij in samenwerking met instellingen en klinieken voor GGZ en Jeugdpsychiatrie succesvolle integratie van onderwijs en behandeling realiseert, met als doel leerlingen de best denkbare toekomst te bieden. Daarnaast biedt De Brouwerij jongeren uit de brede regio, die elders zijn uitgevallen of ‘thuiszitten,’ een tweede kans en benut daarbij de expertise die met samenwerkingspartners is opgebouwd.

Aaldert van der Horst, verantwoordelijk voor De Brouwerij, over de samenwerking: 'De Brouwerij benadert onderwijs en jeugd(gezondheid)zorg integraal. Het doel hiervan is het bieden van een professionele leeromgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Hiervoor biedt de school leerlingen een passende en betekenisvolle leeromgeving waarin ze onderwijs, een opleidingstraject en/of arbeidstoeleiding kunnen starten of vervolgen.

De inhoudelijke samenwerking draagt bij aan een verbreding van het onderwijsaanbod. Door de aanwezige expertise van beide organisaties te bundelen, ontstaat een organisatie die ook in de toekomst in staat blijft om goed onderwijs te bieden aan kleine, bijzondere doelgroepen. We willen, in optimale samenwerking met onze partners, onze leerlingen de best denkbare toekomst bieden.'

De Ambelt

De Onderwijsspecialisten en de Ambelt hebben in 2016 een intentieverklaring ondertekend om de verantwoordelijkheid voor het (voortgezet) speciaal onderwijs van de leerlingen van de Ambelt in Apeldoorn per 1 augustus 2017 over te dragen aan het bestuur van De Onderwijsspecialisten.

Wim Ludeke, voorzitter van het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten: 'Het bestuur van de Ambelt heeft zijn accenten verlegd, waarin overdracht van hun scholen aan andere partners de kern vormt. De overdracht van hun twee scholen in Apeldoorn aan onze organisatie betekent dat we kunnen bijdragen aan het behoud van het (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio.'

Hendrien Zijlstra, regiodirecteur van de Ambelt: 'Wij zijn heel blij met De Onderwijsspecialisten als partner. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid toe te werken naar één vso binnen Apeldoorn. Met deze inrichting geven we vorm aan de toekomst. In 2015 is de bestuurlijke keuze van de Ambelt voor De Onderwijsspecialisten bekend gemaakt. Vanaf dat moment is de samenwerking altijd constructief en in goed overleg verlopen. De extra inzet van heel veel collega’s binnen beide organisaties heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Het eigenaarschap ligt ten slotte bij de leerkracht; die geven de inhoud vorm!'

Wethouder Kruithof van de gemeente Apeldoorn: 'Ik ben er blij mee dat de Ambelt en De Onderwijsspecialisten elkaar gevonden hebben. De inzet van beide organisaties voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, past naadloos bij elkaar.'

KindCentrum Borgele: een unieke samenwerking tussen onderwijs en zorg

Met de komst van het nieuwe kindcentrum in Deventer, waar openbare basisschool de Borgloschool, orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje, kinderopvang Partou en het speciaal onderwijs van De Linde gehuisvest zijn, is een unieke samenwerking tot stand gekomen tussen partijen uit het onderwijs en uit de zorg.

Door samen te werken en multifunctioneel gebruik te maken van het pand worden onderwijs en zorg voor alle kinderen uit de omgeving bij elkaar gebracht in één gebouw. Hiermee wordt inhoudelijke en praktische samenwerking mogelijk tussen onderwijs, reguliere opvang en begeleiding en opvang van kinderen met een verstandelijke beperking.

'We hadden hier natuurlijk ook een prachtige kans', vertelt algemeen directeur Huub de Haan. 'Zowel ’t Lantaartje als (de onderbouw van) De Linde waren al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. Ook de Borgloschool was daaraan toe. Kinderopvang Partou maakt het plaatje van een integraal kindcentrum compleet.'

Meedoen in regulier onderwijs

Het KindCentrum Borgele biedt een rijke omgeving voor kinderen. Kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs, behandeling en/of zorg, krijgen hier wél de kans om in contact te komen met kinderen die naar een reguliere basisschool gaan. En omgekeerd maken de kinderen uit het reguliere onderwijs kennis met bijzondere kinderen. Huub vertelt: 'Behalve dat kinderen met een beperking in contact komen met het reguliere circuit, gaan ze er ook daadwerkelijk in mee doen, als dat kan.' Het hoefijzervormige gebouw straalt op alle mogelijke manieren uit dat kinderen hier een warme, veilige, maar ook inspirerende plek vinden om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen.

'Er is maar één vraag die leidend moet zijn”, vindt Huub De Haan. “En dat is: ‘Wat vraagt de ontwikkeling van het kind?’ Ons uitgangspunt is de optimale ontwikkeling van de kinderen, zonder fysieke of financiële belemmeringen. Hier op het KindCentrum Borgele gebeurt het!'

Bal Spécial, een indrukwekkend spektakel

150 leerlingen dansten het dansspektakel Bal Spécial in Schouwburg Amphion in Doetinchem. Een indrukwekkende voorstelling met in het publiek veel trotse familieleden van de leerlingen en collega’s van De Onderwijsspecialisten.

In samenwerking met Introdans oefenden onze leerlingen een paar maanden voor de voorstelling, onder leiding van choreograaf Adriaan Luteijn.

Kunst- en cultuurbeoefening stimuleren

Bal Spécial is één van de initiatieven waarmee De Onderwijsspecialisten samen met partners kunst- en cultuurbeoefening van onze leerlingen wil stimuleren, met het doel de drempel te verlagen naar alles dat te maken heeft met kunst en cultuur.

Introdans Interactie, de gespecialiseerde afdeling educatie van het modern balletgezelschap, heeft veel ervaring met dansprojecten in het speciaal onderwijs en creëerde prachtige voorstellingen waar mensen met een beperking in meedansten. Adriaan Luteijn: 'Kunst ontregelt. En dat is precies de bedoeling van Bal Spécial. Door het kunstzinnige word je uit je eigen dimensie getrokken en blijk je meer te kunnen dan je denkt; en je krijgt er nog applaus voor ook!'

Top