JAARVERSLAG 2018
RESULTATEN/CIJFERS

KERNCIJFERS

Dit jaarverslag laat naast de resultaten in 2018 en onze visie op de toekomst ook cijfers zien, om een objectief beeld van onze organisatie te schetsen. De Onderwijsspecialisten is een personele unie van: De Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking (zie tabel 1); De Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken (zie tabel 2); De Stichting Scholengemeenschap voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Brouwerij / Stg. (v)so De Brouwerij (zie tabel 3).
De cijfers over ons personeel zijn samengevoegd.
De kerncijfers over de organisatie worden hieronder voor elke stichting apart gepresenteerd. Lees hier het volledige financiële jaarverslag.

tabel 1

tabel 2

tabel 3

Personeelsbeleid

De Onderwijsspecialisten streeft naar een duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Wij willen dat medewerkers nu en in de toekomst goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Op deze manier zijn medewerkers onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onderwijs die De Onderwijsspecialisten biedt.

Om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen sturen we op waarden en laten we los op professionaliteit. Wij gaan ervan uit dat er professionals bij De Onderwijsspecialisten werken en dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Met andere woorden ‘de professional is aan zet’.

Het integrale personeelsbeleid dat De Onderwijsspecialisten voert, is opgehangen aan vier thema’s, namelijk:

  • Bezieling & welbevinden
  • Gezondheid & vitaliteit
  • Mobiliteit & flexibiliteit
  • Kennis & competenties

Ontwikkelingen

In 2018 kreeg De Onderwijsspecialisten meer te maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt dan de jaren daarvoor, met name om gekwalificeerde docenten voor onze specifieke doelgroepen te verkrijgen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben de meeste gevolgen voor de bezetting van scholen die onderwijs bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Daarnaast de scholen die te maken hebben met vacatures in verband met een toename van leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Het vervullen van vervangingsvacatures gedurende het schooljaar wordt eveneens lastiger om op te vullen.

In 2018 zijn we een pilot gestart met een viertal scholen met de Strategische Personeel Planning (SPP). In 2019 zijn voor al onze scholen SPP workshops georganiseerd. Het anders benaderen van de arbeidsmarkt en het gezamenlijk werven zijn twee van de speerpunten die zijn opgestart en in werking gezet. Bij het anders benaderen van de arbeidsmarkt zijn in 2018 ideeën uitgewerkt om onder andere zij-instromers te interesseren voor onze organisatie en om maatwerktrajecten met regionale hogescholen te organiseren. Daarnaast is een opstart gemaakt om doorstroom te bevorderen van onderwijsondersteuners naar bevoegde leraren en onderzoeken we een oriëntatiepool om zo toe te werken naar bevoegde leraren op onze scholen.

In 2018 is de voorbereiding voor de werving & selectie module binnen Raet gestart en deze wordt geïmplementeerd in 2019.

We hebben onze aandacht tevens gericht op het verzuim. Het organiseren van sociaal medische teams op de scholen in samenwerking met onze arbodienst heeft verzuim op een positieve manier op de kaart gezet. Deze gezamenlijke aanpak biedt tevens de mogelijkheid om kennis te delen en casussen te bespreken in een multidisciplinair team.

Het opzetten en implementeren van introductiemiddagen voor nieuwe collega’s is een goed en gewaardeerd initiatief gebleken binnen onze organisatie.

Algemene cijfers

Binnen De Onderwijsspecialisten werken 1414 medewerkers verdeeld over 1030,53 fte. Deze aantallen zijn exclusief vervangende medewerkers en exclusief externe medewerkers, zoals personeel dat bij ons werkt via een payrollconstructie. In 2018 waren er 17 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.
Hieronder volgt een weergave van onze algemene personeelscijfers.

Leeftijdsopbouw

De Onderwijsspecialisten is tevreden met de evenredige leeftijdsverdeling gezien de voordelen die dit met zich meebrengt. Medewerkers uit alle leeftijdscategorieën hebben namelijk een waardevolle inbreng vanuit een andere levensfase waardoor vanuit diverse invalshoeken initiatieven en oplossingen tot stand komen. Op diverse scholen is er echter geen sprake van een evenwichtige leeftijdsverdeling. Het streven is om ook op schoolniveau tot een meer evenwichtige verdeling te komen, onder andere door mobiliteit te bevorderen.

Verdeling man/vrouw

De man-vrouw verdeling bij De Onderwijsspecialisten is niet evenwichtig. Het streven is dat een groter deel van het personeelsbestand uit mannen bestaat.
Een groot deel van onze medewerkers is leraar. Landelijk gezien is de verdeling echter nog schever; veruit de meerderheid van de leraren in het basisonderwijs is vrouw (87% in 2015, bron: CBS | Sociaaleconomische trends, oktober 2016).

Vast en flexibel dienstverband

Van onze medewerkers heeft 83,9% een vaste aanstelling en 16,1% een flexibele aanstelling. Op schoolniveau kan de verhouding echter anders zijn. Op sommige scholen is er sprake van een kleine flexibele schil en op andere scholen is de flexibele schil juist groter. We streven ernaar om op elke school een flexibele schil van 6% te hebben. In 2018 hebben we een groot aantal tijdelijke dienstverbanden om kunnen zetten naar een vast dienstverband. Hiermee hebben we goed personeel aan ons weten te binden al in het begin van 2018, waardoor er rust ontstond op de scholen om bijtijds duidelijkheid te kunnen geven aan zowel de tijdelijke collega’s als de vaste collega’s. Door deze kleinere flexibele schil kunnen we minder goed inspelen op veranderingen, maar kunnen we wel goede medewerkers behouden in een krimpend aanbod aan leraren. Daarnaast blijft de toenemende zwaarte van problematiek aan leerlingen en de fluctuerende leerlingenaantallen een rol spelen. Voorop blijft staan dat we de kwaliteit van het onderwijs willen blijven garanderen.

In- en uitstroom

In 2018 was de instroom 34,5 fte en de uitstroom van medewerkers 21,1 fte. Procentueel is de instroom 3,07% en de uitstroom 1,88%. Voor zowel de instroom als de uitstroom geldt dat alle contractvormen hierin zijn opgenomen: benoemingen bij tijdelijke vacatures, benoemingen in verband met vervangingen, benoemingen in het kader van projecten en de benoeming van oproepkrachten die één of meerdere dagen voor de organisatie werkzaam zijn geweest. De percentages in 2017 waren 3,15% voor instroom en 1,65% voor uitstroom.

Interne arbeidsmobiliteit

De interne arbeidsmobiliteit van de medewerkers met een vaste aanstelling bij De Onderwijsspecialisten is nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2017. Wij willen dat de interne mobiliteit toeneemt om onszelf weerbaarder te maken en sneller in te kunnen springen op veranderingen die op ons afkomen. Het is (nog) niet vanzelfsprekend dat een medewerker op een andere locatie gaat werken als de formatie op de eigen school bijvoorbeeld te hoog is.

Om de interne mobiliteit te bevorderen is er onder andere een banenmarkt georganiseerd. 40 collega’s met een vast dienstverband hebben in 2018 de overstap gemaakt naar een andere school, afdeling of functie. In de periode april tot en met juli waren er 81 vacatures; formatieplaatsen die niet bezet waren of die bezet waren door een collega met een tijdelijke aanstelling. Op net iets minder dan de helft van de vacatures zijn één of meer reacties van mensen met een vaste aanstelling gekomen. Het overzicht hieronder geeft het aantal vacatures weer, de reacties van medewerkers in vaste dienst en hoeveel medewerkers er zijn aangenomen en dus gebruik hebben gemaakt van de arbeidsmobiliteit binnen de organisatie.

Functiemix

We onderscheiden vier functiefamilies waar onze medewerkers onder kunnen vallen, namelijk Onderwijs, Onderwijsondersteuning, Ondersteuning en Leiding. De verdeling is als volgt:

Ziekteverzuim

De gemiddelde cijfers van het ziekteverzuim binnen onze organisatie over 2018 zijn als volgt:

is sprake van een lichte dalend verzuimcijfer ten opzichte van 2017. In de categorie 43 tot 365 dagen ziek is een stijging zichtbaar. Daarnaast is het gemiddeld aantal verzuimdagen per casus toegenomen. Uitgangspunt van het personeelsbeleid is een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, daarmee samenhangend is het voorkomen van verzuim een belangrijk speerpunt.

Goed werkgeverschap

De Onderwijsspecialisten hanteert de gesprekscyclus, ‘de professional aan zet’. Iedere medewerker beschikt hiermee over een persoonlijk ontwikkeldossier waarin hij of zij de eigen loopbaan vorm kan geven. De gesprekscyclus bevordert de dialoog en medewerkers ervaren aandacht en verbinding. Voor 23,4% van onze medewerkers is de gesprekscyclus nog niet gestart. Dit is enerzijds te verklaren door het aansluiten van nieuwe scholen bij De Onderwijsspecialisten, anderzijds blijft de opstart op een aantal scholen echt achter. De 1414 medewerkers bevinden zich in één van de drie fases van de gesprekscyclus waarbij de hoofdmoot in 2018 toe was aan de beoordelingsgesprekken. De scholen geven een wisselend beeld over hoe ver de gesprekscyclus vordert, afhankelijk van de teamleider of directeur. Verder zijn de functies op de scholen (leraren L11 en L12 en onderwijsondersteuners) verder in de gesprekscyclus dan de functies op het bedrijfsbureau. Vanuit P&O is het onderwerp ‘Beoordelen binnen de gesprekscyclus’ een onderdeel geweest in de workshops voor leidinggevenden om op deze wijze ondersteuning te bieden aan de leidinggevenden.

Professionalisering

Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te kunnen bieden, besteden we veel aandacht aan de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Op drie niveaus wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar te leren en te ontwikkelen: bovenschools (collega’s van alle scholen en partnerscholen), op schoolniveau en individueel.

Het leer- en ontwikkelprogramma bestaat uit een breed scala van activiteiten: ontwikkelmogelijkheden binnen kennisteams, leren binnen (in)formele leertrajecten, inspireren en kennisdelen tijdens de Onderwijsspecials. Belangrijke thema’s zijn: onderwijs ontwikkelen met ICT, duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en verdieping van het onderzoekend/reflectieve vermogen van de medewerkers.

ONDERWIJSRESULTATEN

Hieronder laten we per regio de uitstroomcijfers
zien van onze scholen.

Arnhem

Liemers

Zuidwest-veluwe

Stedendriehoek

Overbetuwe

Achterhoek

Top