JAARVERSLAG 2018
OVER ONS

De Onderwijsspecialisten biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben. We bieden onderwijs op onze 25 scholen en zetten onze expertise in om samen met partners onderwijs en ondersteuning op maat in het regulier onderwijs te realiseren.

Onze scholen bevinden zich in de regio’s Arnhem, Liemers, Zuidwest-Veluwe, Stedendriehoek, Overbetuwe en Achterhoek. Met ingang van 1 januari 2018 is De Onderwijsspecialisten gefuseerd met het bestuur van SBO SAM. Per 1 september 2018 heeft De Brouwerij in Zetten de nieuwe naam Meforta College gekregen.

Arnhem

Briant College | Arnhem
De Brouwerij | Oosterbeek/Arnhem
De Ommezwaai | Arnhem
De Vaart | Oosterbeek
Het Prisma | Arnhem
Lichtenbeek | Arnhem
Mariëndael Arnhem | Arnhem
Vierbeek College | Oosterbeek

Liemers

Christoffelschool | Didam
De Ziep | Didam

Zuidwest-Veluwe

De Blink | Veenendaal
De Fonkel | Ede
De Toekomst | Ede
De Wegwijzer | Ede
Vester College | Ede

Stedendriehoek

Anne Flokstraschool | Zutphen
De Linde | Deventer
Gentiaan College | Apeldoorn
Het Kroonpad | Apeldoorn
SO Markerichtersveld | Apeldoorn

Overbetuwe

Meforta College | Zetten
(tot 30-8-2018: De Brouwerij Zetten)

Achterhoek

Hamalandschool | Lichtenvoorde
Het Bariet | Lichtenvoorde
Mariëndael Doetinchem | Doetinchem
SBO SAM | Doetinchem

Bij de invulling van het beleid betrekken wij ouders en personeel, die zitting hebben in de medezeggenschapsraad (mr) en de drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr’s) van de stichtingen. Het College van Bestuur (CvB) overlegt structureel met de drie gmr’s in één informeel overleg, waarin ontwikkelingen, ideeën en plannen van en voor de hele organisatie met elkaar gedeeld worden. Hiermee worden de gmr’s niet alleen vroegtijdig meegenomen in de ontwikkelingen, maar wordt ook input van hen verkregen voor nieuwe ontwikkelingen. De gmr’s bespreken onderwerpen die alle of een meerderheid van onze scholen aangaat. Ze hebben een rol in het initiëren van beleid, het toetsen van voorgesteld beleid, het monitoren van de operationele uitvoering en het toetsen van de uitvoering van bestaand beleid.

Er is een intensieve verbinding tussen de Raad van Toezicht (RvT) en de gmr’s. Naast jaarlijks overleg onderhoudt een lid van de RvT op voordracht van de gmr’s de contacten tussen beiden. In de praktijk betekent dit dat de heer Van Uitert als vertegenwoordiger van de RvT regelmatig de bijeenkomsten van de gmr’s bijwoont en zijn ervaringen inbrengt in de vergaderingen van de RvT.

Wilt u meer weten over De Onderwijsspecialisten? Kijk dan op www.deonderwijsspecialisten.nl

Het College van Bestuur (CvB) van De Onderwijsspecialisten is het bevoegd gezag van de scholen en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het CvB bestaat uit Astrid Berendsen (voorzitter College van Bestuur, per 1 juni 2019) en Hennie Loeffen (lid College van Bestuur). Astrid Berendsen volgt hiermee Wim Ludeke op, die na ruim 42 jaar afscheid heeft genomen van de organisatie.

Astrid Berendsen was vanaf 2002 actief als bestuurder in de zorgsector (Jeugdzorg en MEE), waarna zij in 2011 toetrad tot het college van bestuur van Onderwijsgroep Noord. Vanaf 2015 vervulde zij bij deze stichting de functie van voorzitter van het college van bestuur.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2019 uit de volgende personen:

  • De heer H. Luchtmeijer (voorzitter)
  • Mevrouw M. van Etteger
  • De heer C.H. Achterberg
  • De heer C. Donker
  • De heer J.M. Hermsen
  • De heer Th.M.M. Hoex
  • De heer D.H. van Uitert

Een compleet overzicht van de activiteiten van de Raad van Toezicht vindt u in het eerste hoofdstuk van het volledige financiële jaarverslag. Klik hier voor het volledige financiële jaarverslag.
De Onderwijsspecialisten is een personele unie van:
  1. Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking;
  2. Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omgeving;
  3. Stichting Scholengemeenschap voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Brouwerij.


De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026 – 353 74 80
www.deonderwijsspecialisten.nl
info@deonderwijsspecialisten.nl

Colofon

Tekst en redactie | De Onderwijsspecialisten, Arnhem
Film | LBL, Arnhem
Ontwerp en realisatie | Loep ontwerp, Arnhem
Eindredactie | De Onderwijsspecialisten, Arnhem
Datum | juli 2019

Wij hebben ons best gedaan om de rechten van rechthebbenden te respecteren. Meent u rechthebbende te zijn en bent u van mening dat uw rechten onvoldoende gerespecteerd zijn, neemt u dan contact op met De Onderwijsspecialisten.

De tekst en cijfers zijn met zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Top