JAARVERSLAG 2017
RESULTATEN/CIJFERS

KERNCIJFERS

Dit jaarverslag laat naast de resultaten in 2017 en onze visie op de toekomst ook cijfers zien, om een objectief beeld van onze organisatie te schetsen. De Onderwijsspecialisten is een personele unie van: De Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking (zie tabel 1); De Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken (zie tabel 2). Met ingang van 1 januari 2017 is hier een derde stichting aan toegevoegd: Stichting Scholengemeenschap voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Brouwerij / Stg. (v)so De Brouwerij (zie tabel 3).
De cijfers over ons personeel zijn samengevoegd.
De kerncijfers over de organisatie worden hieronder voor elke stichting apart gepresenteerd.

Personeelsbeleid

De Onderwijsspecialisten streeft naar een duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Wij willen dat medewerkers nu en in de toekomst goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Op deze manier zijn medewerkers onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onderwijs die De Onderwijsspecialisten biedt. Om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, sturen we op waarden en laten we los op professionaliteit. Wij gaan ervan uit dat er professionals bij De Onderwijsspecialisten werken en dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Met andere woorden ‘de professional is aan zet’.

Het integrale personeelsbeleid dat De Onderwijsspecialisten voert, is opgehangen aan vier thema’s, namelijk:

  • Bezieling & welbevinden
  • Gezondheid & vitaliteit
  • Mobiliteit & flexibiliteit
  • Kennis & competenties

Ontwikkelingen

In 2017 had De Onderwijsspecialisten te maken met een stijging van personeel, met name door het toevoegen van scholen aan De Onderwijsspecialisten vanuit De Brouwerij en de Ambelt. Mobiliteit was en is een speerpunt. De werkgelegenheidsgarantie blijft van kracht.
Daarnaast is de arbeidsmarkt aan veranderingen onderhevig. Door economische omstandigheden zijn er op de arbeidsmarkt meer mogelijkheden voor medewerkers, dit is te zien aan de uitstroomcijfers en het moeilijker kunnen werven van gekwalificeerd personeel. Dit geldt met name voor vacatures op scholen die onderwijs bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag, scholen met EMB-leerlingen en vacatures waar eerste- en tweedegraads leraren worden gevraagd.

Algemene cijfers

Binnen De Onderwijsspecialisten werken 1338 medewerkers verdeeld over 988,9 fte. Deze aantallen zijn exclusief vervangende medewerkers en exclusief externe medewerkers, zoals personeel dat bij ons werkt via een payrollconstructie. In 2017 waren er 13 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.
Hieronder volgt een weergave van onze algemene personeelscijfers.

Leeftijdsopbouw

Over de gehele organisatie is De Onderwijsspecialisten tevreden met deze evenredige leeftijdsverdeling, vanwege de voordelen die dit met zich meebrengt. Medewerkers uit elke leeftijdscategorie hebben namelijk een waardevolle inbreng vanuit een andere levensfase, waardoor vanuit diverse invalshoeken initiatieven en oplossingen tot stand komen.
Op diverse scholen is er echter geen sprake van een evenwichtige leeftijdsverdeling. Het streven is om ook op schoolniveau tot een meer evenwichtige verdeling te komen, onder andere door mobiliteit te bevorderen.

Verdeling man/vrouw

De man-vrouw verdeling bij De Onderwijsspecialisten is niet evenwichtig. Het streven is dat een groter deel van het personeelsbestand uit mannen bestaat.

Vast en flexibel dienstverband

Van onze medewerkers heeft 86,7% een vaste aanstelling en 13,3% een flexibele aanstelling. Op schoolniveau kan de verhouding echter anders zijn. Op sommige scholen is er sprake van een kleine flexibele schil en op andere scholen is de flexibele schil juist groter. We streven ernaar om op elke school een flexibele schil van ongeveer 5% tot 10% te hebben. Dit om op een goede manier in te kunnen spelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals een krimpend aanbod aan docenten op de arbeidsmarkt, de toenemende zwaarte van problematiek aan leerlingen en de fluctuerende leerlingenaantallen. Voorop blijft staan dat we het kwaliteit van het onderwijs willen blijven garanderen.

In- en uitstroom van medewerkers

In 2017 was de instroom 31,7 fte en de uitstroom van medewerkers 17,2 fte. Procentueel is de instroom 3,15% en de uitstroom 1,65%. Voor zowel de instroom als de uitstroom geldt dat alle contractvormen hierin zijn opgenomen: benoemingen bij tijdelijke vacatures, benoemingen in verband met vervangingen, benoemingen in het kader van projecten en de benoeming van oproepkrachten die één of meerdere dagen voor de organisatie werkzaam zijn geweest. De percentages in 2016 waren 1,58% voor instroom en 1,43% voor uitstroom.

Interne arbeidsmobiliteit

De interne arbeidsmobiliteit van de medewerkers met een vaste aanstelling bij De Onderwijsspecialisten is nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2016.
Wij willen dat de interne mobiliteit toeneemt om onszelf weerbaarder te maken en sneller in te kunnen springen op veranderingen die op ons afkomen. Het is (nog) niet vanzelfsprekend dat een medewerker op een andere locatie gaat werken als de formatie op de eigen school bijvoorbeeld te hoog is.

Om de interne mobiliteit te bevorderen is er onder andere een banenmarkt georganiseerd. Eenentwintig collega’s met een vast dienstverband hebben in 2017 de overstap gemaakt naar een andere school, afdeling of functie. In de periode april tot en met juli waren er 109 vacatures; formatieplaatsen die niet bezet waren of die bezet waren door een collega met een tijdelijke aanstelling. Op net iets minder dan de helft van de vacatures zijn één of meer reacties van mensen met een vaste aanstelling gekomen. Het overzicht hieronder geeft het aantal vacatures weer, de reacties van medewerkers in vaste dienst en hoeveel medewerkers er zijn aangenomen en dus gebruik hebben gemaakt van de arbeidsmobiliteit binnen de organisatie.

Functiemix

De Onderwijsspecialisten heeft 492,5 fte leraren in dienst. Hiervan is 91,4 fte, oftewel 18,5% leraar LC. We voldoen hiermee aan de gestelde norm: ons lerarenbestand moet volgens de cao over 14% leraren in een LC-functie beschikken. De functiemix is bedoeld om de leraar carrièreperspectief te bieden en daarnaast de kwaliteit te verbeteren. We onderscheiden vier functiefamilies waar onze medewerkers onder kunnen vallen, namelijk Onderwijs, Onderwijsondersteuning, Ondersteuning en Leiding. De verdeling is als volgt:

Ziekteverzuim

De gemiddelde cijfers van het ziekteverzuim binnen onze organisatie over 2017 zijn als volgt:

Er is sprake van een licht stijgende trend ten opzichte van 2016. Met name in de categorie 43 tot 365 dagen ziek is een stijging zichtbaar. Daarnaast is het gemiddeld aantal verzuimdagen per casus toegenomen.
Uitgangspunt van het personeelsbeleid is een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, daarmee samenhangend is het voorkomen van verzuim een belangrijk speerpunt.

Goed werkgeverschap

De Onderwijsspecialisten hanteert de gesprekscyclus, ‘De professional aan zet’. Iedere medewerker beschikt hiermee over een persoonlijk ontwikkeldossier waarin hij of zij de eigen loopbaan vorm kan geven. In 2017 is deze cyclus geëvalueerd en is het programma op enkele punten gebruiksvriendelijker en bondiger ingericht. De gesprekscyclus bevordert de dialoog en medewerkers ervaren aandacht en verbinding. De nieuw aangesloten scholen in 2017 staan nog op ‘niet gestart’, de nieuw aangesloten scholen gaan in de start van schooljaar 2018-2019 starten met de gesprekscyclus. De 1.338 medewerkers bevinden zich in één van de drie fases van de gesprekscyclus waarbij de hoofdmoot in schooljaar 2017-2018 toe is aan de beoordelingsgesprekken. De scholen geven een wisselend beeld qua voortgang. Verder zijn de functies docenten LB en LC en onderwijsondersteuners op de scholen verder in de gesprekscyclus dan de functies op het bedrijfsbureau (planningsgesprek, functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek).
Vanuit de afdeling Personeel en Organisatie is het onderwerp ‘Beoordelen binnen de gesprekscyclus’ een onderdeel geweest in de workshops voor leidinggevenden om op deze wijze ondersteuning te bieden aan de leidinggevenden.

Professionalisering

Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te kunnen bieden, besteden we veel aandacht aan de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Op drie niveaus wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar te leren en te ontwikkelen: bovenschools (collega’s van alle scholen en partnerscholen), op schoolniveau en individueel.

Het leer- en ontwikkelprogramma bestaat uit een breed scala van activiteiten: ontwikkelmogelijkheden binnen kennisteams, leren binnen (in)formele leertrajecten, inspireren en kennisdelen tijdens de Onderwijsspecials. Belangrijke thema’s zijn: onderwijs ontwikkelen met ICT, duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en verdieping van het onderzoekend/reflectieve vermogen van de medewerkers.

ONDERWIJSRESULTATEN

Hieronder laten we per regio de uitstroomcijfers
zien van onze scholen.

Arnhem

Liemers

Zuidwest-veluwe

Stedendriehoek

Overbetuwe

Achterhoek

Top