JAARVERSLAG
2019
OVER ONS

De Onderwijsspecialisten biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben. We bieden onderwijs op onze 25 scholen en zetten onze expertise in om samen met partners onderwijs en ondersteuning op maat in het regulier onderwijs te realiseren.
Onze scholen bevinden zich in de regio’s Arnhem, Liemers, Zuidwest-Veluwe, Stedendriehoek, Overbetuwe en Achterhoek.

Arnhem

Briant College | Arnhem
De Brouwerij | Oosterbeek/Arnhem
De Ommezwaai | Arnhem
De Vaart | Oosterbeek
Het Prisma | Arnhem
Lichtenbeek | Arnhem
Mariëndael Arnhem | Arnhem
Vierbeek College | Oosterbeek

Liemers

De Rabot | Didam
De Ziep | Didam

Zuidwest-Veluwe

De Blink | Veenendaal
De Fonkel | Ede
De Toekomst | Ede
De Wegwijzer | Ede
Vester College | Ede

Stedendriehoek

Anne Flokstraschool | Zutphen
De Linde | Deventer
Gentiaan College | Apeldoorn
Het Kroonpad | Apeldoorn
Het Hofpark | Apeldoorn

Overbetuwe

Meforta College | Zetten

Achterhoek

Hamalandschool | Lichtenvoorde
Het Bariet | Lichtenvoorde
Mariëndael Doetinchem | Doetinchem
SBO SAM | Doetinchem

Bij de invulling van het beleid betrekken wij ouders en personeel, die zitting hebben in de medezeggenschapsraad (mr) en de drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr’s) van de stichtingen. Het College van Bestuur (cvb) overlegt structureel met de drie gmr’s in één informeel overleg, waarin ontwikkelingen, ideeën en plannen van en voor de hele organisatie met elkaar gedeeld worden. Hiermee worden de gmr’s niet alleen vroegtijdig meegenomen in de ontwikkelingen, maar wordt ook input van hen verkregen voor nieuwe ontwikkelingen. De gmr’s bespreken onderwerpen die alle of een meerderheid van onze scholen aangaat. Ze hebben een rol in het initiëren van beleid, het toetsen van voorgesteld beleid, het monitoren van de operationele uitvoering en het toetsen van de uitvoering van bestaand beleid.

Er is een intensieve verbinding tussen de Raad van Toezicht (rvt) en de gmr’s. Naast jaarlijks overleg onderhoudt een lid van de rvt op voordracht van de gmr’s de contacten tussen beiden. In de praktijk betekent dit dat de heer Boone als vertegenwoordiger van de rvt regelmatig de bijeenkomsten van de gmr’s bijwoont en zijn ervaringen inbrengt in de vergaderingen van de rvt.

Wilt u meer weten over De Onderwijsspecialisten? Kijk dan op www.deonderwijsspecialisten.nl

Het College van Bestuur (cvb) van De Onderwijsspecialisten is het bevoegd gezag van de scholen en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het cvb bestaat uit Astrid Berendsen (voorzitter College van Bestuur, per 1 juni 2019) en Hennie Loeffen (lid College van Bestuur). Tot 1 juni 2019 was Wim Ludeke voorzitter van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur. De raad van toezicht bestond op 31 december 2019 uit de volgende personen:

 • De heer H. Luchtmeijer
  Voorzitter | Voorzitter Remuneratiecommissie
 • De heer C.H. Achterberg
  Lid | Voorzitter Auditcommissie
 • De heer A.M. Boone
  Lid | lid op voordracht van de GMR (per 1/4)
 • Mevrouw M. van Etteger
  Lid | Voorzitter Commissie
 • De heer J.M. Hermsen
  Lid | Lid Auditcommissie
 • De heer Th.M.M. Hoex
  Lid | Lid Remuneratiecommissie en lid Commissie Onderwijskwaliteit
 • De heer J.H.A. van Oostrum
  Lid | Lid Remuneratiecommissie
Een compleet overzicht van de activiteiten van de Raad van Toezicht vindt u in het eerste hoofdstuk van het volledige financiële jaarverslag. Klik hier voor het volledige financiële jaarverslag.

Per 1 januari 2020 namen wij afscheid van Henk Luchtmeijer als voorzitter en Miriam van Etteger als lid van de raad van toezicht. In maart 2020 zijn beide vacatures ingevuld.

De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026 – 353 74 80
www.deonderwijsspecialisten.nl
info@deonderwijsspecialisten.nl

Colofon

Tekst en redactie | iPscriPt, Veurinc, De Onderwijsspecialisten
Film | LBL, De jongens van lucht
Fotografie | Gerard van Bree, Gijs Jacobs, De Onderwijsspecialisten
Ontwerp en realisatie | Loep ontwerp
Eindredactie | De Onderwijsspecialisten
Datum | juli 2020

Wij hebben ons best gedaan om de rechten van rechthebbenden te respecteren. Meent u rechthebbende te zijn en bent u van mening dat uw rechten onvoldoende gerespecteerd zijn, neemt u dan contact op met De Onderwijsspecialisten.

De tekst en cijfers zijn met zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Download dit jaarverslag als pdf.
Heb je vragen of opmerkingen over dit jaarverslag, neem dan contact met ons op.

Top