kerncijfers >
onderwijsresultaten >
JAARVERSLAG 2015
Voorwoord >

VoorwoordWelkom in ons jaarverslag over 2015. Het jaar waarin we passend onderwijs vorm gaven op de manier die bij ons past: flexibel, op maat en passend bij wat de leerling nodig heeft. We mochten hierin samenwerken met u en andere partners in onderwijs en zorg, met ouders, gemeenten en het bedrijfsleven. Graag geven we u aan de hand van 4 thema’s een indruk van de diversiteit aan passende onderwijsvormen die we samen met ons netwerk gerealiseerd hebben. Zo brengen we de opbrengsten van samenwerking met het regulier primair en voortgezet onderwijs in beeld. Ook kunt u in dit jaarverslag onder andere lezen hoe ons samenwerkingsproject met basisschool De Esdoorn in Overbetuwe het eerste lustrum bereikte, waardoor de samenwerkingen met de stimuleringsgroep binnen SBO-school De Vogelhorst en met De Meerwaarde in Barneveld zo positief verlopen en hoe onze vso-leerlingen van Het Bariet samen met de vmbo-leerlingen van SG Marianum in Lichtenvoorde onderwijs onder één dak krijgen. U vindt in dit verslag ook voorbeelden van mooie ontwikkelingen binnen onze eigen scholen, waaronder het excellente leesonderwijs bij De Linde in Deventer, de inzet van de iPad in het onderwijs bij de Fonkel in Ede en de vormgeving van gepersonaliseerd leren bij Mariëndael in Arnhem.
Wij hebben in 2015 samen met u weer met plezier invulling kunnen geven aan ons motto "samen laten we elk kind groeien"; hopelijk leest u dit jaarverslag met evenveel plezier!

Wim Ludeke  |  Hennie Loeffen
College van Bestuur
Kerncijfers

Dit jaarverslag laat naast de resultaten in 2015 en onze visie op de toekomst ook cijfers zien, om een objectief beeld van onze organisatie te schetsen. De Onderwijsspecialisten is een personele unie van:

1. Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking; (zie tabel 1)
2. Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omgeving. (zie tabel 2)

De cijfers over ons personeel zijn daarom samengevoegd. De kerncijfers over de organisatie worden wel apart gepresenteerd.

Tabel 1

Tabel 2

Het volledige financiële jaarverslag kunt u hier bekijken.


Personeel


Binnen De Onderwijsspecialisten werken 1202 medewerkers verdeeld over 912,24 fte. Deze aantallen zijn inclusief vervangende medewerkers en exclusief externe medewerkers. In 2015 waren er 13 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Hieronder volgt een weergave van onze algemene personeelscijfers op basis van het aantal fte’s.


Vast en flexibel dienstverband
Van onze medewerkers heeft 89% een vaste aanstelling en 11% een flexibele aanstelling.

In- en uitstroom
In 2015 was de instroom 10,9 fte en de uitstroom van medewerkers 11,8 fte. Procentueel is de instroom 1,15% en de uitstroom 1,24%. Voor zowel de instroom als de uitstroom geldt dat alle contractvormen hierin zijn opgenomen: benoemingen bij tijdelijke vacatures, benoemingen in verband met vervangingen, benoemingen in het kader van projecten en de benoeming van oproepkrachten die een of meerdere dagen voor de organisatie werkzaam zijn geweest. De percentages in 2014 waren 2% voor instroom en 0,9% voor uitstroom.

Interne arbeidsmobiliteit
De interne arbeidsmobiliteit van de medewerkers met een vaste aanstelling bij De Onderwijsspecialisten is licht gedaald ten opzichte van 2014. 25 collega's hebben in 2015 de overstap gemaakt naar een andere school, afdeling of functie.

In de periode april tot en met juli waren er 109 vacatures: formatieplaatsen die niet bezet waren of die bezet waren door een collega met een tijdelijke aanstelling. Op bijna de helft van de vacatures zijn één of meer reacties van mensen met een vaste aanstelling gekomen.

Het overzicht hieronder geeft het aantal vacatures weer, de reacties van medewerkers in vaste dienst en hoeveel medewerkers zijn aangenomen en dus gebruik hebben gemaakt van arbeidsmobiliteit binnen de organisatie.

Functiemix
De Onderwijsspecialisten heeft 454 fte leraren in dienst. Hiervan is 73 fte, oftewel 16% leraar LC. We voldoen hiermee aan de gestelde norm; ons lerarenbestand moet volgens de cao over 14% leraren in een LC-functie beschikken. De functiemix is bedoeld om de leraar carrièreperspectief te bieden en daarnaast de kwaliteit te verbeteren.

Ziekteverzuim
De gemiddelde cijfers van het ziekteverzuim binnen onze organisatie over 2015 zijn als volgt:

We hebben de dalende trend van 2014 in het algemene verzuimcijfer niet vast kunnen houden. Met name in de categorie 43 tot 365 dagen ziek is een stijging zichtbaar.

Goed werkgeverschap
In 2015 zijn we gestart met een nieuwe gesprekcyclus, gekoppeld aan onze sturingsfilosofie. Deze gesprekcyclus, ‘De professional aan zet’, is door directeuren en P&O gezamenlijk geïntroduceerd bij onze medewerkers. Tevens is ingezet op instructie voor de digitale ondersteuning van de gesprekcyclus. Iedere medewerker beschikt over een persoonlijk ontwikkeldossier waarin hij of zij de eigen loopbaan vorm kan geven.

Professionalisering
Om onze deskundigheid te vergroten besteden we binnen De Onderwijsspecialisten veel aandacht aan de professionalisering van alle medewerkers,. Naast interne scholing binnen onze scholen en diensten nemen ongeveer 400 leraren, klassenassistenten, leidinggevenden en medewerkers van Centrale Diensten deel aan bovenschoolse opleidingstrajecten, waarvan een groot deel de opleiding Master SEN volgt. We zien een stijging van circa 25% in het aantal medewerkers dat een opleiding volgt.

Het arbo-jaarverslag kunt u hier bekijken.

Naar boven
ONDERWIJSRESULTATEN

Onderwijsresultaten


Hieronder laten we per regio de uitstroomcijfers zien van onze scholen.

Wanneer we de uitstroomcijfers van 2015 vergelijken met de cijfers van 2014, zien we dat de doorstroom vanuit het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs licht afneemt met ongeveer 5%. Deze leerlingen vervolgen hun onderwijs veelal op een school voor praktijkonderwijs.

In het voortgezet speciaal onderwijs zien we een kleine afname in de uitstroom naar arbeid en een kleine toename in de uitstroom naar dagbesteding. Ook hier zien we dat leerlingen doorstromen naar praktijkonderwijs, met een gemiddeld percentage van 5 %.

In de regio Arnhem zien we dat circa 40% van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vanuit de hogere leerroutes doorstroomt naar het MBO. Dit percentage is nagenoeg gelijk gebleven.

De uitstroom richting het regulier onderwijs neemt licht toe. Deels is dit een gevolg van passend onderwijs, waarbij er goed gekeken wordt naar een passende onderwijsomgeving in de overgang van het speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs.


Arnhem
Liemers
Zuidwest-Veluwe
Stedendriehoek
Achterhoek

Naar boven